Saturday, May 30, 2009

દેવ લોક ની એક દેવી એ પધારી પાવન કાર્ય અમારા અંગના ,પ્રેમે પવન કાર્ય અમારા અંગના , પ્રીતે પાવન કાર્ય અમારા અંગના , આજુ બાજુ દીપક થાય ,સુરભી ધૂપ ની ફેલાય ,વર્ણન કેમે ના થાય ,વર્ણન કેમે ના થાય , વર્ણન કેમે ના થાય ,પ્રેમે પાવન કર્યાઅમારા અંગના, કુમકુમ સઘળે છંટાય , દિવ્ય તેજ ના સમાય ,વારના ના કેમે ના થયા...... દિવ્ય રુપીની નું રૂપ , અદ્ભુત ને અનુપ ,વર્ણના ના કેમે નથાય ..... મત મસ્તકે મૂકી ને હાથ ,અંતરે કીધો ઉજાશ , વર્ણન કે ના થાય...... માઈ કલાપી ભજન ગાય ,સકલ મન ના તેજે નહાય , વર્ણન કેમે ના થાય .......................................... દેવ લોક ની એક દેવી એ પધારી ..................

No comments:

Post a Comment